תקנון האתר


כניסה לאתר, המצוי בבעלות חברת מדוקס בע”מ ח”פ 511711103 (ולהלן “החברה”) בשליטתה והשימוש בו, כפופים לתנאים המפורטים להלן. שינויים יכולים להיעשות על ידי החברה וכניסת המשתמש לאתר מהווה הסכמה לתנאים האמורים או כפי שיהיו מעת לעת. אם אינך מסכים להסכם זה ו/או לחלקו אינך מורשה להשתמש באתר באופן ו/או בצורה כלשהי.

 1. בעלות

למשתמש לא יהיו כל זכויות על בעלות על מידע כלשהו המצוי באתר. הסכם זה הוא הרשאה בלבד להשתמש באתר. זכויות הבעלות באתר, כולל כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות החברה.


 1. זכויות יוצרים
  כל המידע המצוי באתר (להלן: “המידע”), לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת של החברה. האתר והתוכן והמידע המופיע בו מוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

 2. סימני מסחר

סימני המסחר (הלוגו של האתר ושל החברה) המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של החברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

 1. אחריות

האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התכנה העומדת בבסיסו, מידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמות-שהם (AS-IS).

בכפיפות להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין החברה אחראית, במפורש או מכללא, לגבי:

4.1 המידע והחומר המצוי באתר;

4.2 לגבי החומר, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר;

4.3 לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר;

4.4 לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי, רגיש או בלתי הולם דרך האתר;

4.5 לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר;

4.6 זמינות המידע באתר ו/או ליקויים בדרך העברתו;

החברה פועלת לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המצוי באתר, אך אינה אחראית ו/או ערבה לאמינות ודיוק המידע, כאמור. במידה ויתגלה אי-דיוק או טעות במידע אשר באתר, יש להודיע על כך לחברה כדי שתוכל לתקנו. בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין הנתונים והמידע המתפרסמים באתר לבין נתונים המופיעים בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, יחשב החומר בפרסומים הרשמיים והמקוריים בכתב כנכון.

החברה מדגישה בזאת כי פעילות רכישת מוצרים שונים ו/או התשלום בגינם דורשת אחריות מיוחדת והם נעשים על דעת ובאחריות המשתמש בלבד. המידע והשירות באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי בתחומים הנ”ל.

4.7 לתוכן המודעות ו/או הפרסומות המוצגות באתר ו/או למידע הכלול בהן ו/או להצהרות הכלולות בהן;

4.8 למודעות, לפרסומות ולתוכן המוצגים באתר, בכל צורה שהיא, אשר מאפשרים הפניה לאתרים מקוונים אחרים לרבות התוכן המוצג באתרים המקוונים האחרים ו/או לשימושיהם ו/או למטרותיהם;

4.9 למידע המתפרסם באתר על ידי המשתמשים בו, לרבות מהימנותו ו/או טיבו ו/או לכל תוצאה אשר תנבע כתוצאה משימוש במידע זה על ידי משתמש אחר. 

4.10 אין לראות בתכנים המופיעים באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ”ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

4.11מובהר כי למנהלי / עורכי / כתבי האתר קיימת החזקה ו/או עשויה להיות החזקה במניות ו/או בניירות ערך, הנסקרים במוצרים המתפרסמים באתר ו/או קשרים עסקיים ו/או אחרים לגופים ו/או תאגידים בעלי עניין ופעילות במוצרים והשרותים באתר.

 1. שינויים

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לשנות, לצמיתות או לפרק זמן מוגבל, את השירותים, או חלקים מהם, עם או ללא הודעה. במקרה כזה החברה לא תהא אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו. החברה תוכל  יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה  בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
6. מדיניות החזרת מוצרים

ביטול עסקה יתאפשר אך ורק בהתאם למקרים המותרים בחוק.

ביטול עסקה לרכישת מוצר – ביטול העסקה והחזרת מוצר יתאפשרו עד 14 יום מתאריך קבלת המוצר או מסמך המסכם את פרטי העסקה, לפי המאוחר. קבלת החזר כספי מותנית בהחזרת המוצר באריזתו המקורית ו ובכך שהמוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש כלשהו. יודגש כי חיבור המוצר לחשמל, גז או מים יחשב כשימוש במוצר.

החזר כספי יינתן רק על מוצרים בעלות של למעלה מ 50 ₪. 

בוטלה עסקה כדין, תשיב החברה ללקוח את התמורה ששולמה על ידו בניכוי דמי ביטול  בגובה 5% מעלות המוצר או 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם.

בוצעה בבית הלקוח התקנה של מוצר המשמש למתן השירות, ישלם הלקוח לחברה את עלות ההתקנה ו/או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

עסקאות  שבוצעו בכרטיסי אשראי – תיתכן עמלת ביטול נוספת בגין עמלת חב’ האשראי בגין ביטול העסקה עד 2.5% מסכום העסקה בנוסף לדמי הביטול לעיל.

במידה ונדרש איסוף המוצר מבית הלקוח יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים לדמי הביטול לעיל בעלות של 149  ₪ כולל מע”מ. במקרה זה ההחזר הכספי יבוצע לאחר בדיקת תקינות המוצר ואריזתו ולא יאוחר מ-5 ימי עסקים ממועד איסוף המוצר מבית הלקוח.

למען הסר ספק מובהר כי לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים מכל סוג שהוא שנעשה בהם שימוש ו/או באו במגע עם גוף הלקוח ו/או שלא באריזתם המקורית ו/או שיוצרו ו/או יובאו במיוחד עבור הלקוח ו/או על פי מידותיו ו/או בהתאם לדרישות מיוחדות ו/או מוצרים פסידים (מתכלים).

לקוח שהזמין טובין שבגינם בוצעה הזמנה מספק בחו”ל, לא תחול זכות הביטול אם ביקש הלקוח לבטל את העסקה לאחר מועד הפקת הזמנת רכש ו/או אישור ההזמנה ע”י היצרן/ספק.

 1. אופן החזרת התמורה

החזרת התמורה בניכוי דמי הביטול וההוצאות בהתאם לחוק, תתבצע בכפוף להחזרת המוצר כאמור לעיל ולא יאוחר משבעה ימי עסקים מיום החזרתו. ההחזר יבוצע באותו אופן שבו נעשה התשלום. תשלום במזומן יוחזר במזומן או בשיק מזומן. תשלום בשיק שנפרע יוחזר בתוך 5 ימים מיום הפירעון במזומן או בשיק מזומן. תשלום בכרטיס אשראי יבוטל בחברה האשראי ויזוכה בכרטיסו של הלקוח. היה ולא ניתן לזכות את כרטיס הלקוח, יוחזר התשלום במזומן ו/או בשיק מזומן.

 1. מדיניות החלפת מוצרים

החלפת מוצר תתאפשר עד 14 יום מתאריך קבלת המוצר או מסמך המסכם את פרטי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהמוצר הוחזר באריזתו  המקורית ובכך שהמוצא לא נפגם ולא נעשה בו שימוש כלשהו. יודגש כי חיבור המוצר לחשמל ו/או גז ו/או מים ייחשב כשימוש במוצר. 

 1. מדיניות משלוחים

להלן פירוט ועדכון תעריפי הובלה (כוללים מע”מ) של החברה :

 1. מחיר המוצר כולל משלוח ע”י טכנאי החברה , במועד עליו תודיע החברה ללקוח. הלקוח מתחייב לקבל את המוצר במועד שנקבע ו/או להסכים להשארתו מחוץ לדלת ו/או אצל שכן – כפי שיתואם עם החברה. לא קיבל הלקוח את המוצר במועד שנקבע, יחוייב הלקוח בדמי משלוח בסך של 149 ₪ בגין כל ניסיון אספקה נוסף.
 2. מוצר שהגיע לבית הלקוח עם תקלה ו/או פגם בייצור, יוחלף על ידי החברה ללא חיוב בגין דמי משלוח נוספים.
 3. החברה מתחייבת לספק את מוצריה עד 7 ימי עסקים מיום אישור התשלום בגין ההזמנה.
 4. איסוף עצמי יתבצע בימי עסקים א’-ה’, בין השעות 09:00-15:00.במשרדי החברה האורגים 24 אשדוד. 
 1. קישורים

האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (HIPERLINK) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: “מקורות אחרים”) ומהם. אם לא נאמר אחרת על ידי החברה, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי החברה לגבי אותם מקורות אחרים.

 1. הגנת הפרטיות ואבטחת מידע 

אתר החברה  מקפיד לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והוא ישמור על פרטיות הגולשים ולא יגלה למי שאינו מורשה לכך עפ”י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליו, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו.

בגלישה באתר החברה ובשימוש בשירותים הנך מסכים כי אתר החברה יעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלך. אם אינך מסכים לכך, עליך להודיע על כך בכתב להנהלת החברה.

תקן PCI-DSS

תקן DSS-PCI  הינו תקן שנקבע על ידי מועצה בינלאומית אשר קבעה תקן אחיד לאבטחת מידע בעסקים. אתר זה מאובטח באמצעות  חברת   Tranzila לפי דרישת חברות האשראי. 

 1. הוראות שימוש בשירותים

12.1 המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מסכים ומתחייב לפעול בהתאם להוראות שימוש אשר החברה תפרסם מעת לעת בכל הנוגע לשימוש בשירותים. נוסף על האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ, למכור, להעתיק או לפרסם מידע או חומר אחר מהאתר בין בתמורה ובין שלא בתמורה ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה, ובכלל זה מידע או חומר:

א. העלולים להגביל אחרים או למנוע מהם את השימוש באתר;

ב. האסורים לפרסום או לשימוש, הם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, הטרדה מינית, גזענות, פגיעה ברגשות ואמונות, פורנוגרפיה או ביטוי אחר, העלול לפגוע במאן דהוא;

ג. שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים לעורר אחריות משפטית;

ד. העלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

ה. הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולים לחבל במערכות מחשב;

ו. הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של החברה;

12.2 המשתמש מתחייב שלא להשתמש בקוד הסודי של אחר ושלא למסור את הקוד הסודי שלו, אלא למשתמש אשר החברה מסרה אישורה בכתב למשתמש זה.

12.3 האתר כולל בין היתר ערוצים המאפשרים למשתמש להזין למערכת טקסטים ותכנים. המשתמש מתחייב שלא להזין אל תוך המערכת תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים מטעים ו/או תכנים שיש בהם הסתה, השמצה, הטרדה מינית, גזענות, לשון הרע, פגיעה בפרטיות או הנושאים אופי אחר שיש בו להזיק או לפגוע במאן שהוא והמשתמש בלבד יהא אחראי לתכנים שהוזנו על ידו לאתר ומתחייב לפצות את החברה, מייד עם דרישה ראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה בקשר לתכנים שהוזנו על ידו לאתר.

12.4 המשתמש מצהיר כי הוא בעל ידע ונסיון בתחומי הסליקה באינטרנט ובתכנים המפורטים באתר וככל שאינו, השימוש באתר אינו מחליף יעוץ פרטני ומקצועי שיקבל בתחומים אלו.

12.5 החברה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את ההרשאה למשתמש כלשהו במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש באתר, או כאשר הפריע המשתמש לפעילותה התקינה של המערכת ו/או על פי שיקולה של החברה בלבד.

 1. פיקוח

אין החברה יכולה לפקח על כל המידע והודעה המועלים על האתר על ידי המשתמשים אחרים. בלי לגרוע מן האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר ידרש ממנה על פי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות על האתר כל מידע והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.

 1. חסיון

הנני מודע לכך, כי תשדורת של מידע אל האתר וממנו אינן חסויות, ושהנטל לשמירת סודיותן של תקשורות המועברות אל האתר, ממנו ודרכו, מוטל עלי בלעדית.

 1. סמכות שיפוט

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט במחוז מרכז בלבד. על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א-1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שינקטו נגדה צעדים.

 1. תגובות גולשים באתר

א. יתכן והאתר יאפשר לגולשים המשתמשים בו להגיב ו/או להוסיף הודעות ו/או תכנים מטעמם וכן לעיין בתכנים ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים באתר (להלן: “התכנים”). התכנים הנם באחריותו של המשתמש בלבד. מסירת תכנים כלשהם לפרסום באתר אינו מקנה את הזכות לדרוש כי התוכן אשר נמסר יפורסם.

ב. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהתכנים נכתבו על ידי המשתמשים וכי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים להם, לנכונותם, טיבם ו/או איכותם ולכל נזק שיגרם למשתמש ו/או לאחרים מפרסום התכנים ו/או מכל שימוש שיעשה על ידי המשתמש ב תכנים. התכנים אינם מבטאים את עמדת החברה ואין בפרסומם כל ערובה לאמינותם ו/או לשלמותם ו/או לחוקיותם.

ג. בעת משלוח או מסירת תכנים ל פרסום באתר, האחריות המוחלטת והבלעדית לתכנים חלה על המשתמש לרבות לכל תוצאה אשר תנבע מהפרסום ועל כן על המשתמש להקפיד כי התכנים יעמדו בדרישות החוק. אשר על כן, המשתמש מתחייב בזאת כי התגובות של המשתמש באתר לא יהיו שקריות או מטעות, לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר גזעני ו/או מפלה בין קבוצות, עוין, גס רוח או מעליב ו/או המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל תוכן המזהה אישית אנשי ם אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או כל תוכן הכולל תוכנות עוינות ו/או נגיפי מחשב (“וירוס”) ו/או כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים והסבירים באינטרנט ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/ או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981

ד. מובהר למשתמש כי אתר זה והתכנים בו אינם משמשים כעצה מקצועית (כדוגמת עצת עורך דין ו/או רופא וכיוב’) בכל דרך ו/או צורה שהיא וכי התכנים המופיעים בה, כאמור, הנם על דעת המשתמשים באתר בלבד, וכי החברה לא תהא אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, שעלולות להיגרם למשתמש ו/או למי מטעם המשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו אם החליט המשתמש לפעול על בסיס תכנים אלו.

ה. מבלי לגרוע מאחריות המשתמש ב כל דרך שהיא, ו/או מכל זכות הקיימת לחברה על פי דין, החברה תהא רשאית למחוק תכנים לאלתר, כולם ו/או את חלקם /או לבדוק את כל התכנים אותם המשתמש מעביר לפני הפרסום שלהם על מנת לנסות ולמנוע פרסום תכנים אשר הם בלתי חוקיים, על פניהם, ללא צורך בהפעלת שיקול דעת שיפוטי, וכן למנוע פרסום תכנים אשר, על פניהם, אינם עומדים בדרישות הדין והשיח המקובל ו/או אשר כוללים דברי נאצה , איומים או ביטויים פוגעניים. ברור למשתמש, כי החברה אף תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית לה עביר את פרטיו לכל גורם שיפגע מפרסום התגובה.

ו. מבלי לגרוע מאחריות המשתמש בכל דרך שהיא, ו/או מכל זכות הקיימת לחברה על פי דין, החברה תהא רשאית למחוק תכנים לאלתר, כולם ו/או את חלקם /או לבדוק את כל התכנים אותם המשתמש מעביר לפני הפרסום שלהם על מנת לנסות ולמנוע פרסום תכנים אשר הם בלתי חוקיים, על פניהם, ללא צורך בהפעלת שיקול דעת שיפוטי, וכן למנוע פרסום תכנים אשר, על פניהם, אינם עומדים בדרישות הדין והשיח המקובל ו/או אשר כוללים דברי נאצה, איומים או ביטויים פוגעניים. ברור למשתמש, כי החברה אף תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שיפגע מפרסום התגובה

 1. הגבלת אחריות במקרה של אי דיוקים בפרסום המקורי ובכלל

התכנים ההצעות והמידע המוצגים באתר נאספים ממקורות מידע רבים ומגוונים. לחברה אין שליטה על מקורות המידע ולפיכך החברה איננה נושאת באחריות או ערבה לטיב המידע, מהימנותו ו/או לנכונותו ו/או לתקפותו ו/או לשלמותו ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא. המידע המצוי באתר ניתן כשירות אינפורמטיבי, בלתי מחייב, שלא ממקור ראשון והוא אינו מהווה בדרך כלשהי, המלצה לשימוש במוצר רפואי או תרופה כלשהי, עצה רפואית או משפטית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה.

18. המידע והתכנים באתר אינם מהווים המלצות למתן טיפול רפואי זה או אחר, ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי ו/או עצה רפואית ו/או חוות דעת רפואית מקצועית ו/או תחליף להתייעצות עם רופא מומחה.

הנני מאשר בזאת כי קראתי את כל תנאי ההסכם המפורטים לעיל וכי השימוש באתר יתבצע בהתאם לתנאים כאמור.

small_c_popup.png
התחברות לחשבון שלך
small_c_popup.png
הרשמה